Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Lycan-Slave to the Black Wolf Viscount


Cảm ơn cái bạn gì gì đó đã nói cho tớ biết nhá, do tớ không biết truyện này đã có người dịch rồi nếu biết thì đã không dịch làm gì nhưng mà đã mất công dịch rồi nên thực sự tớ vẫn muốn đăng,xin lỗi :(((((