Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

RSH-(AllStatus3)


Bộ truyện này là sau 100 năm thế giới bị tàn phá nghiệm trọng, buộc mọi người tại đó phải biến đổi cơ thể thành Robot. Đây là lần đâu đăng nên sai sót gì thì mình sẽ sửa mình sẽ Re-up lại vài bộ cho dù nó đã đăng rồi