Back Alright [ Bản vietsub ]

15,664 view

7 · ·

avatarGyaku (@sarutobi) · 12/02/2018, 16:06 

Mình ko giỏi làm văn nên sẽ bỏ qua đoạn này [truyện đã được chỉnh sửa bà bổ sung]. [trong dịp nghỉ tết chắc mình sẽ dịch thêm bộ này: "UNCIVILIZED – Attack on Titan dj"] vậy thôi bye!

Tác giả:  shuichi hanamura 

Tags:  Bara hài hước Trai thẳng Cưỡng ép 


Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 1

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 2

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 3

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 4

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 5

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 6

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 7

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 8

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 9

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 10

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 11

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 12

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 13

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 14

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 15

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 16

Các truyện tương tự

Back Alright [ Bản vietsub ]

15,664 view

7 · ·

avatarGyaku (@sarutobi) · 12/02/2018, 16:06 

Mình ko giỏi làm văn nên sẽ bỏ qua đoạn này [truyện đã được chỉnh sửa bà bổ sung]. [trong dịp nghỉ tết chắc mình sẽ dịch thêm bộ này: "UNCIVILIZED – Attack on Titan dj"] vậy thôi bye!

Tác giả:  shuichi hanamura 

Tags:  Bara hài hước Trai thẳng Cưỡng ép