Trang chủ

Giáng sinh của Zark

ờ thì lại là hắn, tên chuyên đi làm tổn hại sinh linh kẻ khác :v. Đây chỉ là 1 phần ngắn thoy

  • Giáng sinh của Zark - Trang 21
  • Giáng sinh của Zark - Trang 32
  • Giáng sinh của Zark - Trang 43
  • Giáng sinh của Zark - Trang 54
  • Giáng sinh của Zark - Trang 65
  • Giáng sinh của Zark - Trang 76
  • Giáng sinh của Zark - Trang 87

Bình luận