Legend of blue wolves
Hiếu
· 23/11/2018 · 40396 view

Để tên tiếng Anh nhưng là tiếng Việt nha. Lần đầu dịch, có sai sót mong mọi người góp ý, cảm ơn.

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 2

  1

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 3

  2

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 4

  3

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 5

  4

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 6

  5

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 7

  6

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 8

  7

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 9

  8

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 10

  9

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 11

  10

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 12

  11

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 13

  12

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 14

  13

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 15

  14

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 16

  15

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 17

  16

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 18

  17

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 19

  18

 • Legend of blue wolves - Tác giả 7angelm - Trang 20

  19

1 - 20