"Cậu hãy chơi tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!"

shota-kun
· 28/3/2019

Hiro và Taiyou muốn làm chuyện ấy nhưng tìm mãi không có chỗ, bỗng nhiên Taiyou sực nhớ ra căn nhà hoang mà Hiro đã từng tìm thấy trên núi và câu chuyện bắt đầu...

38,918 view

0

·


1 - 2021 - 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 - 2021 - 21