HotTác giảTag
[Kay] Hiệp Sĩ Dâm Đẳng.
Kay
· 17/5/2019 · 27496 view ·

Một hiệp sĩ Ranked Bạc chở thành... Muốn biết chở thành gì thì hãy xem nha. Tựa truyện là Hero-tic là anh hùng, nhưng trong tuyện sài knight nên mình dịch là hiệp sĩ cho sát với truyện.

1 - 2021 - 25