[Kay} Hiệp Sĩ Dâm Đẳng.

Kay
· 17/5/2019

Một hiệp sĩ Ranked Bạc chở thành... Muốn biết chở thành gì thì hãy xem nha. Tựa truyện là Hero-tic là anh hùng, nhưng trong tuyện sài knight nên mình dịch là hiệp sĩ cho sát với truyện.

22,272 view

0

·


1 - 2021 - 26

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 - 2021 - 26