Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail

đăng bởi laxus-fairytail cập nhật 6/1/2016

Natsu và Gray đã lấy trộm tờ nhiệm vụ cấp SS và không ngờ câu chuyện đằng sau nhiệm vụ chỉ dành cho Laxus.

398
Server ảnh
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 2
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 3
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 4
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 5
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 6
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 7
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 8
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 9
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 10
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 11
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 12
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 13
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 14
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 15
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 16
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 17
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 18
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 19
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 20
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 21
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 22
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 23
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 24
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 25
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 26
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 27
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 28
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 29
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 30
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 31
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 32
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 33
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 34
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 35
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 36
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 37
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 38
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 39
 • Nhiệm Vụ SS! - Fairy Tail - Trang 41