Nói dối, nói dối!
rai
· 3/10/2016 · 62954 view ·

Nếu có lỗi chính tả, lỗi hình hay góp ý dịch thuật thì cmt nhé. Vì mình đang thiếu trans nên nếu ai trans được Eng và Jap thì cmt luôn nhé

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 3

  2

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 4

  3

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 5

  4

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 6

  5

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 7

  6

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 8

  7

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 9

  8

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 10

  9

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 11

  10

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 12

  11

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 13

  12

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 14

  13

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 15

  14

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 16

  15

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 17

  16

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 18

  17

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 19

  18

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 20

  19

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 21

  20

 • Nói dối, nói dối! - Tác giả Naop - Trang 22

  21

1 - 2021 - 26