Đáng đời mày! 1
demon
· 5/12/2014 · 490379 view ·

Mới đó mà mình đã dịch tới bộ thứ 10 rồi. Để kỷ niệm truyện thứ 10 và 100k view, tặng các bạn truyện màu cho nó máu ;)


 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 3

  2

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 4

  3

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 6

  5

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 5

  4

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 7

  6

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 9

  8

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 8

  7

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 11

  10

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 12

  11

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 13

  12

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 10

  9

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 15

  14

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 14

  13

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 16

  15

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 17

  16

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 18

  17

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 19

  18

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 20

  19

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 22

  21

 • Đáng đời mày! 1 - Tác giả Penguin Frontier - Trang 21

  20

1 - 2021 - 4041 - 54