Đáng đời mày! 1

demon
· 5/12/2014

Mới đó mà mình đã dịch tới bộ thứ 10 rồi. Để kỷ niệm truyện thứ 10 và 100k view, tặng các bạn truyện màu cho nó máu ;)

357,388 view

45

·


1 - 2021 - 4041 - 54

2

3

5

4

6

8

7

10

11

12

9

14

13

15

16

17

18

19

21

20

1 - 2021 - 4041 - 54