Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006

Kuma Nikiforov · 29/12/2016, 14:53

92,680 view

0 · · 0

Writer : MasterGin/Artist : Chungnyun Edit+Trans: Grell Nội dung: "Tôi yêu anh,chủ nhân". Sinh ra như một kẻ đầy tớ nhưng lại yêu người đàn ông ghét họ. Một câu chuyện tình lãng mạng xen chút ảo tưởng giữa chủ nhân và người hầu bắt đầu.

#Full màu #Chủ nhân #Manhwa #Người hầu 


Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 3

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 4

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 2

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 5

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 80

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 6

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 7

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 8

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 9

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 10

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 11

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 12

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 13

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 14

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 15

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 16

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 17

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 18

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 19

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 20

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 21

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 22

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 23

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 24

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 25

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 26

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 27

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 28

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 29

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 30

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 31

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 32

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 33

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 34

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 35

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 36

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 37

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 38

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 39

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 40

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 41

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 42

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 43

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 44

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 45

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 46

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 47

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 48

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 49

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 50

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 51

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 52

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 53

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 54

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 55

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 56

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 57

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 58

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 59

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 60

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 61

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 62

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 63

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 64

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 65

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 66

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 67

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 68

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 69

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 70

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 71

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 72

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 73

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 74

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 75

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 76

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 77

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 78

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006 - Trang 79


Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 006

Kuma Nikiforov · 29/12/2016, 14:53

92,680 view

0 · · 0

Writer : MasterGin/Artist : Chungnyun Edit+Trans: Grell Nội dung: "Tôi yêu anh,chủ nhân". Sinh ra như một kẻ đầy tớ nhưng lại yêu người đàn ông ghét họ. Một câu chuyện tình lãng mạng xen chút ảo tưởng giữa chủ nhân và người hầu bắt đầu.

#Full màu #Chủ nhân #Manhwa #Người hầu 


Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎