Trang 1 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 2 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 3 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 4 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 5 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 6 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 7 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 8 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 9 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 10 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 11 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 12 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 13 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 14 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 15 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 16 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 17 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 18 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 19 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 20 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 21 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 22 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 23 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 24 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 25 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 26 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 27 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 28 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 29 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 30 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 31 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 32 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 33 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 34 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 35 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 36 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 37 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 38 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 39 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 40 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 41 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 42 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 43 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 44 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 45 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 46 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 47 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 48 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 49 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 50 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 51 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 52 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 53 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 54 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 55 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 56 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 57 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 58 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 59 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 60 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 61 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 62 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 63 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 64 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 65 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 66 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 67 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 68 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 69 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 70 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 71 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 72 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 73 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 74 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 75 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 76 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 77 - Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007 () - Truyện tranh Gay - Server Original

Người hầu hoàng gia - Royal Servant - Chương 007

Kuma Nikiforov

46,812 view

Writer : MasterGin/Artist : Chungnyun Edit: Grell Trans: Cưng Nội dung: "Tôi yêu anh,chủ nhân". Sinh ra như một kẻ đầy tớ nhưng lại yêu người đàn ông ghét họ. Một câu chuyện tình lãng mạng xen chút ảo tưởng giữa chủ nhân và người hầu bắt đầu.

Báo cáo