[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004

14,609 view

3 · · 0

avatar@grell_kuro123 (@grell_kuro123) · 20/01/2017, 12:41 

Tác giả: Han Kyeul / Trans: Bánh Dày, Hưng Shin / Edit: Grell / Proofreader: Grell, Hentai/ Nội dung: Một nam sinh cấp ba với trái tim ngừng đập và một người đàn ông có thể khiến trái tim của cậu ấy đập trở lại.

Tác giả:  Han Kyeul 

Tags:  Full màu Manhwa 


[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 2

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 3

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 4

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 5

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 6

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 7

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 8

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 9

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 10

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 11

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 12

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 13

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 14

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 15

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 16

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 17

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 18

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 19

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 20

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 21

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 22

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 23

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 24

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 25

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 26

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 27

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 28

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 29

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 30

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 31

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 32

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 33

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 34

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 35

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 36

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 37

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 38

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 39

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 40

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 41

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 42

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 43

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 44

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 45

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 46

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 47

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 48

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 49

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 50

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 51

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 52

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 53

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 54

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 55

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 56

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 57

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 58

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 59

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 60

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 61

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 62

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 63

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 64

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 65

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 66

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 67

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 68

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004 - Tác giả Han Kyeul - Trang 69

Các truyện tương tự

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 004

14,609 view

3 · · 0

avatar@grell_kuro123 (@grell_kuro123) · 20/01/2017, 12:41 

Tác giả: Han Kyeul / Trans: Bánh Dày, Hưng Shin / Edit: Grell / Proofreader: Grell, Hentai/ Nội dung: Một nam sinh cấp ba với trái tim ngừng đập và một người đàn ông có thể khiến trái tim của cậu ấy đập trở lại.

Tác giả:  Han Kyeul 

Tags:  Full màu Manhwa