[Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream
tora_wa_uke
· 6/5/2017 · 18257 view ·

Lelouch x Suzaku. Truyện chỉ được edit một nửa, nửa còn lại quá dài và không có yaoi nên mình rất lười edit.

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 3

  2

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 4

  3

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 5

  4

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 6

  5

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 7

  6

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 8

  7

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 9

  8

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 10

  9

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 11

  10

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 12

  11

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 13

  12

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 14

  13

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 15

  14

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 16

  15

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 17

  16

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 18

  17

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 19

  18

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 20

  19

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 21

  20

 • [Code geass doujinshi] I’ll see you in my dream - Tác giả Double Slash - Trang 22

  21

1 - 2021 - 30