Nasus x Warwick 1 (không che)
notherelsdd
· 7/9/2017 · 16776 view ·

Bộ này mình dịch chuẩn theo lời gốc nên có hơi khác bạn đăng truyện lên trước đó.


 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 3

  2

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 4

  3

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 5

  4

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 6

  5

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 7

  6

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 8

  7

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 9

  8

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 10

  9

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 11

  10

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 12

  11

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 13

  12

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 14

  13

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 15

  14

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 16

  15

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 17

  16

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 18

  17

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 19

  18

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 20

  19

 • Nasus x Warwick 1 (không che) - Tác giả Nhiều tác giả - Trang 21

  20

1 - 20