The BFF 2 [VIE]

binlili2000
· 20/9/2017

Do trình độ edit như shit + tiếng anh có giới hạn nên mình đã cố hết sức để dịch truyện này , mình cũng có fix nhưng càng fix càng hư truyện cho nên mình để lại như cũ mong các bạn thông cảm ! - Leo -

18,245 view

1

·


1 - 2021 - 31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 - 2021 - 31