The BFF 2 [VIE]

binlili2000
· 20/9/2017

Do trình độ edit như shit + tiếng anh có giới hạn nên mình đã cố hết sức để dịch truyện này , mình cũng có fix nhưng càng fix càng hư truyện cho nên mình để lại như cũ mong các bạn thông cảm ! - Leo -

17,370 view

1 icon·


1 - 2021 - 31

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 32

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 43

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 54

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 65

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 76

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 87

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 98

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 109

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1110

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1211

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1312

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1413

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1514

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1615

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1716

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1817

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 1918

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 2019

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 2120

The BFF 2 [VIE] - Tác giả NaruEver - Trang 2221

1 - 2021 - 31
Loading...

The BFF 2 [VIE]

binlili2000
· 20/9/2017

Do trình độ edit như shit + tiếng anh có giới hạn nên mình đã cố hết sức để dịch truyện này , mình cũng có fix nhưng càng fix càng hư truyện cho nên mình để lại như cũ mong các bạn thông cảm ! - Leo -

17,370 view

1 icon·

Loading...