Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi

26,191 view

5 · · 0

avatar@mr_smile (@mr_smile) · 1/11/2017, 13:29 

Oneshot mà, tóm tắt làm gì. Nhận xét giúp mình phần trans và edit nhé.

Tác giả:  Munesumi K Okamoto 

Tags:  Lãng mạn Doujinshi 


Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 3

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 4

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 2

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 5

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 6

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 7

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 8

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 9

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 10

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 11

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 12

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 13

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 14

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 15

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 16

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 17

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 18

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 19

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 20

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 21

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 22

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 23

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi - Tác giả Munesumi K Okamoto - Trang 24

Các truyện tương tự

Êm dịu - Attack On Titan Doujinshi

26,191 view

5 · · 0

avatar@mr_smile (@mr_smile) · 1/11/2017, 13:29 

Oneshot mà, tóm tắt làm gì. Nhận xét giúp mình phần trans và edit nhé.

Tác giả:  Munesumi K Okamoto 

Tags:  Lãng mạn Doujinshi