GAP

13,192 view

11 · · 0

avatar@chauduyan (@chauduyan) · 2/12/2017, 18:02 

Hông biết có ai đăng chưa nên mình đăng đại...Đại khái là mình mới tập dịch truyện nên cần ý kiến của mấy bạn. Nếu được ủng hộ thì mình sẽ dịch tiếp vài bộ nữa mà mình khá tâm đắc :v. Có gì cứ góp ý thẳng thắn để mình khắc phục ạ. Có vậy thôi.

Tác giả:  MTI 

Tags:  Dễ thương Furry Anal 


GAP - Tác giả MTI - Trang 2

GAP - Tác giả MTI - Trang 3

GAP - Tác giả MTI - Trang 4

GAP - Tác giả MTI - Trang 5

GAP - Tác giả MTI - Trang 6

GAP - Tác giả MTI - Trang 7

GAP - Tác giả MTI - Trang 8

GAP - Tác giả MTI - Trang 9

GAP - Tác giả MTI - Trang 10

GAP - Tác giả MTI - Trang 11

GAP - Tác giả MTI - Trang 12

GAP - Tác giả MTI - Trang 13

GAP - Tác giả MTI - Trang 14

GAP - Tác giả MTI - Trang 15

GAP - Tác giả MTI - Trang 16

GAP - Tác giả MTI - Trang 17

GAP - Tác giả MTI - Trang 18

GAP - Tác giả MTI - Trang 19

GAP - Tác giả MTI - Trang 20

GAP - Tác giả MTI - Trang 21

GAP - Tác giả MTI - Trang 22

GAP - Tác giả MTI - Trang 23

GAP - Tác giả MTI - Trang 24

GAP - Tác giả MTI - Trang 25

GAP - Tác giả MTI - Trang 26

GAP - Tác giả MTI - Trang 27

GAP - Tác giả MTI - Trang 28

GAP - Tác giả MTI - Trang 29

GAP - Tác giả MTI - Trang 30

GAP - Tác giả MTI - Trang 31

GAP - Tác giả MTI - Trang 32

GAP - Tác giả MTI - Trang 33

GAP - Tác giả MTI - Trang 34

Các truyện tương tự

GAP

13,192 view

11 · · 0

avatar@chauduyan (@chauduyan) · 2/12/2017, 18:02 

Hông biết có ai đăng chưa nên mình đăng đại...Đại khái là mình mới tập dịch truyện nên cần ý kiến của mấy bạn. Nếu được ủng hộ thì mình sẽ dịch tiếp vài bộ nữa mà mình khá tâm đắc :v. Có gì cứ góp ý thẳng thắn để mình khắc phục ạ. Có vậy thôi.

Tác giả:  MTI 

Tags:  Dễ thương Furry Anal