GAP

chauduyan
· 3/12/2017

Hông biết có ai đăng chưa nên mình đăng đại...Đại khái là mình mới tập dịch truyện nên cần ý kiến của mấy bạn. Nếu được ủng hộ thì mình sẽ dịch tiếp vài bộ nữa mà mình khá tâm đắc :v. Có gì cứ góp ý thẳng thắn để mình khắc phục ạ. Có vậy thôi.

16,144 view

2

·


1 - 2021 - 33

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 - 2021 - 33