Trang 1 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 2 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 3 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 4 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 5 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 6 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 7 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 8 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 9 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 10 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 11 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 12 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 13 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 14 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 15 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 16 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 17 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 18 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 19 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 20 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 21 - [Kay] Game Player [Viet] [Gore] (- Go Fujimoto) - Truyện tranh Gay - Server Original

[Kay] Game Player [Viet] [Gore]

Kay

15,348 view

Đây là truyện thể loại kinh dị đầu tiên mà mình dịch. Hy vọng nó không quá đáng sợ. Chắc chỉ có khúc moi tim ra là đáng sợ thôi ;) . Nét vẽ không được đẹp cho lắm nhưng tạm ổn.

Báo cáo