Trang 1 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 2 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 3 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 4 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 5 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 6 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 7 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 8 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 9 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 10 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 11 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 12 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 13 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 14 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 15 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 16 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 17 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 18 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 19 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 20 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 21 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 22 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 23 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 24 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 25 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 26 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 27 - [Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? (- Terujirou) - Truyện tranh Gay - Server Original

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh?

Kay

33,942 view

Anh tân binh nhà ta bị hai anh em sinh đôi bắt nạt, trong khi chỉ mới làm ở công ty chưa được lâu. Tuần này đang rảnh nên có thời gian dịch, chứ bắt đầu tuần sau là bắt đầu bận rồi. Cảm ơn Secret Base đã giúp cái app chỉnh hình ảnh, nhờ vậy mới làm được được cái ảnh bìa đẹp vậy (Mà chỉ vài cái đơn giản thôi). Mọi khi cứ để nguyên vậy mà up.

Báo cáo