Trang 1 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 2 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 3 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 4 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 5 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 6 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 7 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 8 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 9 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 10 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 11 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 12 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 13 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 14 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 15 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 16 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 17 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 18 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 19 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 20 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 21 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 22 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 23 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 24 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 25 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 26 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 27 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 28 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 29 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 30 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 31 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 32 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 33 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 34 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 35 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 36 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 37 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Trang 38 - Dấu ấn của Ragnärokia (- Cotton) - Truyện tranh Gay - Server Original

Dấu ấn của Ragnärokia

Tiểu Hắc

4,832 view

Câu chuyện của một cậu con trai sở hữu một nguồn sức mạnh đáng gờm và âm mưu chiếm đoạt nó của một người mà cậu không ngờ tới... Truyện có nhiều tên skill bằng tiếng Đức, tớ có dịch và đổi thành Hán Việt với chú thích nằm gần đó ( thấy không hợp thì góp ý hộ tớ)... Chúc mấy đứa vui vẻ~

Báo cáo