Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Be With You


Dịch từng trang mỗi khi ra trang mới từ lúc truyện ra mắt tới tận bây giờ, định để hết hẳn rồi đăng luôn mà thời buổi cạnh tranh tàn khốc quá nên đăng sớm khi kết thúc cảnh nóng cho rồi