DASADANAN chapter 01

akira_hitogami
· 1/4/2018

Câu chuyện nhẹ nhàng giữa Park Seyeon (thường gọi là Hyung) và Kang-chan - hai người bạn từ thời niên thiếu. Một ngày nọ, Kang-chan nói rằng muốn thú thực mọi chuyện với Hyung rằng cậu thích Hyung rất nhiều...

11,554 view

4

·


1 - 2021 - 34

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 10

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 21

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 32

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 43

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 54

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 3231

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 65

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 76

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 87

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 98

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 109

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1110

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1211

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1312

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1413

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1514

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1615

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1716

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1817

DASADANAN chapter 01 - Tác giả Herb Mandu - Trang 1918

1 - 2021 - 34