[Kay] Vứt Bỏ
Kay
· 17/5/2018 · 42003 view ·

Một sát thủ được cho nghỉ hưu, và được đưa đến một nơi đặc biệt. Đặc biệt như thế nào đọc xong sẽ rõ. :)

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 2

  1

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 3

  2

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 4

  3

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 5

  4

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 6

  5

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 7

  6

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 8

  7

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 9

  8

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 10

  9

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 11

  10

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 12

  11

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 13

  12

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 14

  13

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 15

  14

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 16

  15

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 17

  16

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 18

  17

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 19

  18

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 20

  19

 • [Kay] Vứt Bỏ - Tác giả Rokudenashi - Trang 21

  20

1 - 2021 - 39