The Direction They Face
entei_boy
· 12/5/2016 · 30775 view ·

câu chuyện kể về 1 mối tình giữa 2 con sinh đại học Hiruma và musashi. lúc đầu musashi định lợi dụng Hiruma phục vụ tình dục cho mình bằng cách cho cậu ta xem 1 DVD về 1 trận đánh bốc thuyền thoại gì đó nhưng mọi chuyện không như cậu ta dự định của câu

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 3

  2

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 4

  3

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 5

  4

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 6

  5

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 7

  6

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 9

  8

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 10

  9

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 11

  10

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 12

  11

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 13

  12

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 14

  13

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 15

  14

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 16

  15

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 17

  16

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 18

  17

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 19

  18

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 20

  19

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 21

  20

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 22

  21

 • The Direction They Face - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 23

  22

1 - 2021 - 23