Trang 1 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 2 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 3 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 4 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 5 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 6 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 7 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 8 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 9 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 10 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 11 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 12 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 13 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 14 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 15 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 16 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 17 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 18 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 19 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 20 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 21 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 22 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 23 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 24 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 25 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 26 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 27 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 28 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 29 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 30 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 31 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 32 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 33 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 34 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 35 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 36 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 37 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 38 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 39 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 40 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 41 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 42 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 43 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 44 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 45 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 46 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 47 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 48 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 49 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 50 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 51 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 52 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 53 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 54 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 55 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 56 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 57 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 58 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 59 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 60 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 61 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 62 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 63 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 64 - Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] (- Gengoroh Tagame) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END]

Secret_Base

71,352 view

Vậy là chap cuối đã lên sàn với kết cục có hậu là 2 cha con cùng được cứu thoát khỏi địa ngục bạo dâm (I'm felling really really bad for preferring something darker :"<). Trans vài dòng cuối truyện để mọi người hiểu hơn về xuất xứ của nó: Bác Tagame sau khi vẽ xong truyện Unpatriotic (bối cảnh dân quốc, đại khái là kể về đứa con bị tra tấn sau khi cha mẹ nó, bị cho là cộng sản, chạy trốn khỏi ngôi làng họ sinh sống) thì muốn vẽ thêm một phần sau kiểu ông bố quay lại cứu đứa con và rơi luôn vào địa ngục bạo dâm không lối thoát. Tuy ý tưởng này bị NXB gạt đi nhưng hình ảnh 2 cha con bị SM cạnh nhau vẫn nung nấu trong đầu bác họa sĩ, và kết quả là bộ truyện này được ra đời :)))))) Link Unpatriotic (Gia đình phản động): https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/246/gia-dinh-phan-dong-gengoroh-tagame.shtml

Báo cáo