[Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24
can_mot_bo_vai_96
· 17/12/2017 · 31469 view ·

Mình sẽ nghỉ dịch bộ này một thời gian, để bản tiếng anh ra rồi sẽ dịch tiếp. Mà mình thấy kết thúc tại chap 24 thì đẹp.


 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 3

  2

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 4

  3

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 5

  4

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 6

  5

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 7

  6

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 8

  7

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 9

  8

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 10

  9

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 11

  10

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 12

  11

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 13

  12

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 14

  13

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 15

  14

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 16

  15

 • [Kay] Do You Remember The South Island Prison Camp Chapter 24 - Tác giả Tagame Gengoroh - Trang 17

  16

1 - 16