Galio & Zac
blaster
· 20/1/2018 · 38389 view

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 3

  2

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 4

  3

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 5

  4

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 6

  5

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 7

  6

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 8

  7

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 9

  8

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 10

  9

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 11

  10

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 12

  11

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 13

  12

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 14

  13

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 15

  14

 • Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 16

  15

1 - 15