Galio & Zac

blaster
· 20/1/2018

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

32,452 view

1 icon·


1 - 15

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 32

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 43

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 54

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 65

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 76

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 87

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 98

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 109

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 1110

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 1211

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 1312

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 1413

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 1514

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 1615

1 - 15
Loading...

Galio & Zac

blaster
· 20/1/2018

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

32,452 view

1 icon·

Loading...