Galio & Zac

23,183 view

2 · · 0

avatar@blaster (@blaster) · 19/01/2018, 18:32 

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

Tác giả:  Dragmon 

Tags:  Bara Yaoi Thiếu niên Full màu Ảnh màu Full color Furry 18+ gay Tentacle Biến hình Transformation Transfur Teenager Galio Goo Slime Zac 


Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 2

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 3

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 4

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 5

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 6

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 7

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 8

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 9

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 10

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 11

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 12

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 13

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 14

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 15

Galio & Zac - Tác giả Dragmon - Trang 16

Các truyện tương tự

WORG

Furry · Tiếng Anh · Dài kỳ (Nhiều chương)
cover

Galio & Zac

23,183 view

2 · · 0

avatar@blaster (@blaster) · 19/01/2018, 18:32 

Ravic một chàng trai bị lạc trong thành phố kỳ quặc và bị Galio biến anh ta trở Zac chất nhầy nhụa để trở thành chàng thụ cho Galio

Tác giả:  Dragmon 

Tags:  Bara Yaoi Thiếu niên Full màu Ảnh màu Full color Furry 18+ gay Tentacle Biến hình Transformation Transfur Teenager Galio Goo Slime Zac