Trang 1 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 2 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 3 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 4 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 5 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 6 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 7 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 8 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 9 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 10 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 11 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 12 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 13 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 14 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 15 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 16 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 17 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 18 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 19 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 20 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 21 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 22 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 23 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 24 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 25 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 26 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 27 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 28 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 29 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 30 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 31 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server HostedOnGoogleServerStaging

Trang 32 - [Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren) (- Kiro (Kouko)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

[Pure Emerald] - Nước chảy đá mòn (Riren)

Pure Emerald Translation Team

19,511 view

•Giới thiệu: Như câu ‘nước chảy đá mòn’, những việc trọng đại không thể nào làm qua loa và cẩu thả được, đối với tình cảm càng không nên. Trong truyện đã vẽ lại cách Levi ( đóng vai em trai của Eren ở trong truyện này), đã thuyết phục anh trai chấp nhận tình cảm của mình như thế nào . Artist: 帰路 (こうこ) / Kiro (Kouko) •FANDOM: Shingeki no Kyojin/ Attack on titan •PAIRING: Levi x Eren (Riren) ________________ •ENGLISH VERSION: Key-and-cravat scanlations team http://key-and-cravat.livejournal.com/. •VIETNAMESE VERSION: Pure Emerald translation team https://pureemerald.wordpress.com https://www.facebook.com/pureemerald/ . Không được đăng lại nếu không có sự cho phép, nếu có điều kiện các bạn nên mua bản gốc để ủng hộ tác giả.

Báo cáo